За проекта

Проект BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ е финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Проектът е изпълнен от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“.

Целта на проекта е постигане на открито и отговорно управление и подобряване на социално-икономическата среда чрез стимулиране активността на гражданския сектор и особено младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно ниво. Това се планира да стане чрез създадения работещ практически модел за осигуряване на гражданското участие и по-специално - активното включване на младежите във формулирането, разработването, изпълнението и мониторинга на областни и общински политики, наредби и дейности в област Кюстендил.

du1.jpg