Създадена е онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие в Кюстендил

Създадена е онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие в Кюстендил

Онлайн платформа е разработена в рамките на проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, реализиран от Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил”. Проектът е финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Платформата събира информация и за реалното изпълнение на областни и общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите от модела - финанси, икономика, вкл. туризъм, транспорт, благоустройство, околна среда, култура/образование/спорт, здравеопазване, социални дейности, вкл. заетост, обществен ред и сигурност, основни човешки права.

Тя разполага с функционалност за приложение и разпространение на изготвения по проекта модел на младежко гражданско участие и вземане на решения, осигуряващо публичност и прозрачност на решенията в реално време, както и с обществен форум за коментари, предложения, обмен на опит и добри практики, консултации.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

du1.jpg