Продължава Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие"

Продължава Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд Кюстендил

Продължава Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд Кюстендил

Първи лекционен курс по образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за 2019/2020 год. проведе съдия Николета Карамфилова на десетокласници от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Административен съд Кюстендил.Темата на лекцията беше “Съдебната система в Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Професия „съдия“ и запознаване със статута на магистратите.

Лекторът запозна учениците с видовете съдилища в Република България и йерархическата им структура. Направи разграничения между трите власти – законодателна, съдебна и изпълнителна.         

Младите хора научиха как се установява административно нарушение и се налага административно наказание.  Чрез примери от практиката съдията акцентира върху възможностите пред учениците да упражняват правото си на защита пред административните и съдебните органи.

Съдия Карамфилова обърна особено внимание на нарушенията на Закона за движението по пътищата, извършени при шофиране от млади водачи, след употреба на алкохол, упойващи вещества и превишена скорост.

На въпрос: Кое нарушение се приема за тежко и кое не? магистратът, посочвайки пълната дефиниция на понятието „тежко престъпление“, разясни на учениците кое нарушение се приема за леко и кое за тежко според Наказателния кодекс.

Учениците бяха запознати с изискванията, на които трябва да отговаря един завършил образованието си юрист, за да работи като съдия, прокурор, следовател, както и със статута на административните съдии в Република България.

Основните цели, които Административен съд – Кюстендил си поставя с реализиране на програмата, са повишаване на правната култура на младите хора и познанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.

du1.jpg