Приключи първата дейност по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“

Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил реализира първата дейност по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

В рамките на Дейност 1: Проучване и анализ на действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил бе направено проучване и анализ на действащата правна и административна рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил, основни проблеми, които трябва да бъдат решавани в региона, капацитет на областните и общинските администрации и съвети. 

За целите на проучването бе изготвен и разпространен въпросник до различни целеви групи - държавните/областни и местни власти в област Кюстендил, младежи и младежки организации и други заинтересовани - социално-икономически партньори, представители на бизнес асоциации, образователни, обучителни и културни институции и организации, други граждански организации и др. 

В резултат от изпълнението на проучването и анализа бе изготвен Доклад с резултатите от проучването и анализа, формулирани констатации и препоръки.

Целта на проучването е да послужи като информационна база за разработване на идеен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство в област Кюстендил.

Проектът „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

du1.jpg