Приключи дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие”

Приключи дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие”

Реализирани бяха инициативи в рамките на дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Проведена бе кампания за набиране на кандидати и направен подбор чрез автобиографии и последващи интервюта за определяне на общата компетентност и мотивация на кандидатите за включване в Младежки съвет. Бяха подбрани 11 участници, които се включиха в обучение за изграждане на капацитет на членовете на Младежки съвет.

По време на обучението участниците се запознаха с детайлния модел за младежко гражданско участие - предизвикателства и проблеми за решаване в област Кюстендил, институционални отговорности, сфери на дейност, правни, ресурсни и бюджетни рамки, както и със структурата, функциониране и организацията на работа на Младежкия съвет, взаимодействие с целевите групи и 2-годишната програма за работа.

В следващия етап на дейността бяха проведени паралелни присъствено и неприсъствено заседания на Младежки съвет, на които бяха обсъдени и взети независими решения по представения дневен ред и анализ на паралелно взетите решения в сравнение с огласените от заседанието на Общински съвет – Кюстендил.

Членовете на Младежкия съвет имаха възможността да посетят Община Кюстендил, залата, в която се провеждат заседанията и да се срещнат с председателя на Общински съвет – Кюстендил.

Те предоставиха взетите решения в паралелния Младежки съвет на председателя на Общински съвет – Кюстендил, както и се запознаха с реалната работа на органа на местната власт и местното самоуправление с цел подготовка на бъдещи общински съветници, ефективно правене на политики, вземане на решения и по-широко гражданско участие в тях.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

du1.jpg