Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие

На 20 септември 2019 г. стартираха дейностите „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” и „Онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

В рамките на дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” ще бъде проведена кампания за набиране на кандидати, подбор чрез автобиографии и последващи интервюта за определяне на общата компетентност и мотивация на кандидатите за включване в бъдещия Младежки съвет. Ще бъдат подбрани 11 участници, които ще се включат в обучение за изграждане на капацитет. 

В рамките на дейността „Онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие” ще бъде разработена онлайн платформа, която ще разполага с функционалност за приложение и разпространение на модела и вземане на решения, осигуряващо публичност и прозрачност на решенията в реално време, както и обществен форум за коментари, предложения, обмен на опит и добри практики, консултации. Онлайн платформата ще събира информация и за реалното изпълнение на областни и общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите от модела - финанси, икономика, вкл. туризъм, транспорт, благоустройство, околна среда, култура/образование/спорт, здравеопазване, социални дейности, вкл. заетост, обществен ред и сигурност, основни човешки права.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

du1.jpg