Обучение за изграждане на капацитет на младежки съвет 

През м. септември 2019 г. стартира дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

В рамките на дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” бе проведена кампания за набиране на кандидати за включване в Младежки съвет и подбор чрез автобиографии. 

На 4.10.2019 г. бяха проведени последващи интервюта с всички кандидати за определяне на общата компетентност и мотивацията им за включване в бъдещия Младежки съвет. В резултат бяха подбрани 11 участници, които се включиха в обучение за изграждане на капацитет, провело се в периода 9-10 октомври в град Кюстендил.

През първия ден на обучението, участниците се запознаха с детайлния модел за младежко гражданско участие - предизвикателства и проблеми за решаване в област Кюстендил, институционални отговорности, сфери на дейност, правни, ресурсни и бюджетни рамки, а през втория ден със структурата, функциониране и организация на работа на Младежкия съвет, взаимодействие с целевите групи, както и с 2-годишната програма за работа.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

du1.jpg