Облекчения за деца с увреждания предлагат от "Народен съюз"

Облекчения за деца с увреждания предлагат от Народен съюз

Общинските съветници от „Народен съюз“, д-р Лорета Николова и Вергил Кацов предлагат децата с увреждания, които имат експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК да бъдат освободени от такса за детските градини в община Дупница.

Предложението е внесено в деловодството на ОбС като Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница.

От „Народен съюз“ посочват, че в документа, в чл.25 ал.4 от действащата в момента Наредба е записано „Не се заплаща такса за деца, на които и двамата родители са с трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % ; деца на неизвестни родители; кръгли сираци; деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия; деца на загинали в изпълнение на служебен дълг; деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, както и за деца със специални образователни потребности по Наредба на МОН; деца с родители – студенти редовно обучение; деца на доброволци от доброволното формирование към Община Дупница“.

Предложението на Николова и Кацов е да се добави и текста “деца с физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК”

„Мотивите за предложението ни са свързани с необходимостта от активно приобщаване и интеграция на децата в неравностойно положение и подпомагане на социалното им сближаване, с осигуряването на равен достъп до качествено образование на всички деца, както и с нуждата от подкрепа за семействата, които често изпитват финансови затруднения, поради провежданото на децата им лечение, рехабилитации и др. процедури. Считаме, че сега действащата формулировка “деца с хронични заболявания” е прекалено обща, липсва конкретен тълкувателен текст, което би се явило пречка за ползване на преференцията от немалък брой деца с увреждания, удостоверени от ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК“, мотивират предложението си съветниците.

Източник: https://dariknews.bg/

du1.jpg