Направиха първа копка на проект „Дългосрочна грижа и достоен живот"

Направиха първа копка на проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“

Първа копка бе направена днес по проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, за обекти:

Дневен Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – ул. „Даскал Димитри“ №30 на 20.01.2020г. от 11:00ч.

Център за грижа за лица с умствена изостаналост – с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ I на 20.01.2020г. от 12:00ч.

Център за грижа за лица с умствена изостаналост - с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ II – на 20.01.2020г. от 12:30ч. 

Център за грижа за лица с умствена изостаналост - с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ III – на 20.01.2020г. от 13:00ч.

Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лицата с увреждания.

Специфични цели са:

Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за хората с увреждания;

Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез изграждане на 3 броя Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост на територията на Община Кюстендил;

Създаване на условия за независим и достоен живот на лицата с различни форми на деменция и техните семейства при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности чрез изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Продължителност на проекта: 07.02.2019 г. - 07.02.2021 г. (24 месеца)

Обща стойност на проекта: 2 218 150,49 лв., от които 1 885 427,92 лв. финансирани от ЕФРР, 332 722,57 лв. национално финансиране.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg