На 38,7% повече произшествия са се отзовали пожарникарите от Кюстендилска област през 2019 г.

На 38,7% повече произшествия са се отзовали пожарникарите от Кюстендилска област

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)-Кюстендил представи анализа си за 2019 г.  Гости на отчета бяха областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев, директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН-МВР ст. комисар Александър Джартов, зам. директорът на МВР-Кюстендил комисар Веско Рангачев, директорът на Областния съвет на БЧК-Кюстендил д-р Емилия Кацарска.

През 2019 г. в Оперативния център при РДПБЗН-Кюстендил са регистрирани 1471 сигнала за произшествия срещу 1060 бр. през 2018 г. Налице е увеличение с 38,77%.

Пожарите нанесли преки материални загуби са 170 или 14,3% от регистрираните пожари, а пожарите без материални загуби са 1019 (85,7% от регистрираните пожари).

Анализът на причините за възникналите пожари с материални загуби през 2019 г. показва, че най-често причините за пожарите са вследствие на „небрежност при боравене с открит огън”, следвани от „в процес на установяване”, следвани от „късо съединение”. Анализът на пожарите със загуби през 2019 г. по отрасли показва, че най-голям е относителният дял на пожарите в „жилищно стопанство”, следвани от „транспорт, складиране и пощи”, следвани от „селско и рибно стопанство”.

Най-големият брой пожари със загуби е в обектите, в които не се осъществява държавен противопожарен контрол. В останалите отрасли, където са съсредоточени най-големите усилия от превантивната дейност и държавния противопожарен контрол, се запазва тенденцията за най-малък брой пожари със загуби. 
През 2019 г. има пик на пожарите без материални загуби за последните пет календарни години. Спрямо 2018 г. има увеличение с 86%.

Анализирайки пожарите без материални загуби, се отбелязва тенденцията, че пожарите, възникнали по естествен път са много рядко явление. Повечето пожари са причинени от човешка небрежност и обикновено се свързват с паленето на пустеещи земеделски земи, пасища или небрежност при работа с открит огън. Забелязва се тенденция към увеличаване на дела на пожарите без материални загуби в гора низов, в резултат от опожаряване на изсъхнали треви през пролетта.

Статистиката сочи, че преобладаващата част от причините за възникване на пожари в сухи треви и храсти са свързани с човешкото действие и неспазване на елементарни противопожарни правила, ползването на открит огън без да са взети предпазни мерки. Това е най-лесният и евтин начин да почистят нивите си преди пролетното засяване. Във връзка с изложеното РДПБЗН-Кюстендил, обърна по-сериозно внимание на местното население чрез срещи по места с кметове на общини и кметове на населени места относно палене на растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и дворове, както и чрез медиите. В тези случаи огънят се разпространява бързо на големи площи, нерядко и в труднодостъпни за пожарната техника места.

Освен с голям разход на ресурси тези пожари са свързани и със значителни икономически и екологични щети. Те не само оказват значително въздействие върху околната среда, но често застрашават и засягат и жилищни сгради, стопански постройки, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други произшествия.

Извършени са 32 спасителни дейности, което съставлява 2,2% от всички отработени произшествия.
Най-много спасителни дейности през 2019 г. са извършени при „катастрофи в транспортни средства”, следвани от „оказване на помощ, издирване и/или спасяване”. За отчетния период се наблюдава увеличаване броя на лъжливите сигнали в сравнение с 2018 г.
По-характерни произшествия през 2019 г., в ликвидирането на които са участвали сили и средства на РДПБЗН-Кюстендил и други части на ЕСС:

По-специфични пожари:
През 2019 г. са възникнали произшествия, изискващи съсредоточаването на повече сили и средства. Такива са:
- пожар в жилищни сгради в с. Кършалево, с. Ръсово, общ. Кюстендил;
- пожар в читалище „Светлина 1956”, с. Катрище, общ. Кюстендил;
- пожар в складова база на фирма „Феникс-Дупница“ ООД, гр. Дупница. Вследствие на високата температура от горящите вторични суровини е засегната стоманобетонна конструкция на мостово съоръжение на АМ “Струма”;
- пожар в сухи треви и храсти и горски територии на площ 1200 дка в гр. Дупница, местност „Балановски рид”;
- пожар в горска територия в с. Долно Раково, общ. Невестино;
- пожар в Рила планина, местност „Сухото езеро”. В гасенето на пожара се включиха представители на ЮЗДП-Благоевград, Национален парк „Рила”, Природен парк „Рилски Манастир”, РСО „Рилски Манастир”, хеликоптер от ВВС-БА;
- пожар в землището на с. Мламолово, общ. Бобов дол. Пожарът обхваща широколистна гора в труднопроходим терен на площ 249 дка.
Пътнотранспортни произшествия по републиканската пътна мрежа:
           
Възникнали са 4 пожара в транспортни средства и 7 катастрофи на АМ „Струма”, наложили намесата на силите на ПБЗН.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg