Кръгла маса за формулиране на идеен модел за младежко гражданско участие

На 15 и 16 май 2019 г. в Синята зала на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе „Кръгла маса за формулиране на идеен модел за младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Целта на кръглата маса бе на базата на представените резултати от проучването и анализа на действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил, да се обсъди и формулира идеен модел, който да описва механизма за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство.

Кръглата маса бе открита от ръководителя на проекта – Иван Андонов, който представи проекта – неговите цели, дейности и очаквани резултати.

В инициативата взеха участие 50 представители на социално-икономически партньори - НПО, бизнес, научни и образователни институции, държавна/областна администрация, общински администрации, младежки неправителствени организации, образователни институции, културни институции и организации, читалища, младежи и ученици от училища от община Кюстендил и екипът по проекта. Гост на събитието бе Светослав Василев - зам.-кмет на Община Кюстендил.

Лекторите на кръглата маса - експертите Веселина Господинова и Косьо Стойчев представиха резултатите от проведеното проучване по проекта и анализа на действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

du1.jpg