Изготвен е детайлен модел за младежко гражданско участие

Приключи дейността „Разработване на детайлен модел за младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г., изпълняван от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”.

В рамките на дейността бе разработен детайлен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство. Моделът описва специфичната конкретика за област Кюстендил, но използваните методи и механизми ще бъдат приложими и в други райони на страната, като се има предвид, че проблемите на местно ниво в страната са сходни.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детйлният модел можете да намерите тук!

du1.jpg