Близо 50 млн. лв. е прогнозната рамка на бюджет 2020 на община Кюстендил

Близо 50 млн. лв. е прогнозната рамка на бюджет 2020 на община Кюстендил

Рамка на Бюджет 2020 г. Кюстендил  доближава 50 милиона лева (49 812 000 лв.), което е с 4 812 000 лева повече от предходната година, като увеличението на субсидиите от държавата е с почти 3 млн.лв. (2 929 612 лв.)

Обсъждането  на бюджета ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда) от 17,30 часа в залата на община Кюстендил.

Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци

В разходната част на бюджета са предвидени, освен стойностните показатели по определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година бюджетни взаимоотношения на общината и разпределението на преходните остатъци от 2019 г. в частта на делегираните дейности. В проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2020 г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация, директорите на общинските предприятия и предложения на граждани, при съобразяване с приоритетите за развитие на общината, заложени в Общинския план за развитие. Обърнато е особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози 

„По традиция и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2020 г. и намеренията на общината за поемане на дълг от Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за финансиране на общински проекти“, информират от общинска администрация. 

Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2020 г. и проект на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2020 г са качени на сайта на община Кюстендил.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg